eConsulate

ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

Обавештење о условима прикупљања и обради података о личности корисника портала еКонзулат

Ово обавештење се даје у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18 - у даљем тексту: Закон) ради Вашег упознавања са условима прикупљања и даље обраде података о личности коју врши Министарство спољних послова (у даљем тексту: Министарство), са седиштем у Београду, Кнеза Милоша 24-26, као руковалац података.

Портал еКонзулат представља приступну тачку која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са подношењем захтева за визу у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Министарство у оквиру својих законом прописаних надлежности и овлашћења из члана 23, 25, 29 и 31. Закона о странцима („Службени гласник РС”, бр. 24/2018 и 31/2019) Вам омогућава да:

  • Поднесте захтев за издавање визе за улазак у Републику Србију уколико подлежете визном режиму Републике Србије;
  • Будете обавештени о исходу Вашег захтева.

У сврху спровођења описаних активности предмет обраде су:

  • лични подаци o страном држављанину - молиоцу (име и презиме, презиме при рођењу, пол, датум, држава и место рођења, адреса, телефон и адреса електронске поште молиоца, држављанство, првобитно држављанство, брачни статус, име оца и мајке) и лични подаци о брачном другу и деци (презиме и име, датум и држава рођења). Подаци о запослењу: професија, послодавац, адреса и телефон послодавца;
  • Подаци о путној исправи: врста и број путне исправе, датум издавања, орган издавања, датум важења, број и период важења дозволе за боравак;
  • Подаци о визи за коју се подноси захтев;
  • Подаци о позивару, физичком или правном лицу који позива страног држављанина (ако је позивар физичко лице: име и презиме позивара, датум рођења, држављанство, телефонски број и адресу на којој позивар борави, а ако је позивар правно лице: име, седиште, матични број, порески идентификациони број и потпис и печат одговорног лица у правном лицу).

Сврха обраде података на порталу еКонзулат је утврђивање чињеница неопходних у поступку обраде захтева за визу, у складу са члановима од 26. до 29. Закона о странцима.

Министарство je руковалац подацима када врши проверу података подносиоца захтева, утврђује веродостојност навода у документима уз захтев за издавање визе, као и оправданост сврхе путовања.

Министарство врши размену података о личности странца и са њим повезаних физичких и правних лица са Министарством унутрашњих послова, које прикупља и обрађује те податке у складу са прописом о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова и Националном службом за запошљавање, која је неопходна за спровођење поступака и послова прописаним Законом о странцима.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу je обрађивач података када обавља послове који се односе на чување, спровођење мера заштите и безбедности података у Државном центру за чување и управљање подацима, у складу са прописима којима се уређују електронска управа и информациона безбедност.

Порталу еКонзулат можете приступити као ауторизован корисник. Кориснику који се ауторизује преко Портала еКонзулат омогућена је електронска услуга подношење захтева за издавање визе.

Лица која користе податке су овлашћена лица Министарства, Министарства унутрашњих послова и Националне службе за запошљавање.

Лични подаци који су предмет обраде на порталу еКонзулат чувају се 5 година у складу са чланом 115. став 5. Закона о странцима, док се статистички подаци у вези са захтевом чувају трајно.

У складу са прописима којима се уређује заштита података о личности, као и прописима којима се уређује информациона безбедност, предузете су све мере ради заштите података од губљења, злоупотребе и неовлашћеног приступа, откривања, измене и уништења.

Имате право да будете обавештени о обради података који се на Вас односе, као и о томе које радње обраде се врше, и сходно томе остварујете сва права у складу са одредбама Закона о заштити података о личности. Такође Вас обавештавамо да се подаци не преносе у другу државу или међународну организацију.

Page top